Logo Cultuur Historisch Mueum Oene

1. Uitbreiding van de collectie van het museum door het verwerven van schenkingen
Voor de opening op 17 oktober 2015 waren in totaal al ca. 200 voorwerpen/foto’s e.d. ontvangen. In de komende jaren zal op actieve wijze geprobeerd worden de collectie te vergroten door:

  • Het museum onder de aandacht van potentiële schenkers te brengen (website, media)
  • Het persoonlijk bezoeken van inwoners van Oene en omgeving van wie bekend is dat zij over voor het museum interessante voorwerpen beschikken
  • Het aanschaffen van voorwerpen, indien daarvoor financiële middelen beschikbaar zijn

 

2. Het organiseren van permanente en tijdelijke tentoonstellingen (thema’s)
Het museum zal een deel van de collectie permanent tentoonstellen. Daarnaast zullen periodiek wisselende exposities worden ingericht, waarvoor voorwerpen van derden tijdelijk worden geëxposeerd (bijv. oude ambachten, zuivelfabriek, onderwijs)

 

3. Promotie van het museum via website en regionale media
Een website zal worden opgebouwd die alle relevante informatie over het museum (openingstijden, exposities, geschiedenis, foto’s) bevat

 

4. Verkrijgen van financiële middelen (donateurs, bedrijven, gemeente, cultuurfondsen e.d.)
Bij de oprichting was geen startkapitaal beschikbaar. Er zullen daarom diverse kanalen aangeboord worden om gelden te verwerven:

  • Donateurs en bedrijven, vermelding op website van sponsoren
  • Banken
  • Fondsen
  • Subsidie van overheden
  • Acties

 

5. Samenwerking met onderwijsinstellingen (met name basisscholen in Oene)
Het uitnodigen van de beide scholen in Oene om het museum te bezoeken met aandacht voor het educatieve element (geschiedenis, oorlog, oude ambachten enz.)

 

6. Inventarisatie en beschrijving van de collectie
De beschrijving van de collectie vindt plaats m.b.v. het programma Adlib

 

7. Ontwikkelen veiligheidsbeleid (calamiteiten, alarmering)
Het inzichtelijk maken van de risico’s en het treffen van maatregelen, zo mogelijk in de vorm van sponsoring

 

8. Werven en inschakelen van vrijwilligers
Zeer belangrijk zal de inzet van vrijwilligers zijn op verschillende gebieden: rondleidingen, onderhoud, wisselende exposities, geldwerving

Sitemap © Copyright 2015-2023 Cultuur Historisch Museum Oene. Alle rechten voorbehouden.